Právnik v procese obchodu s nehnuteľnosťami

Bratislava, 11. marec 2015 

Advokát zohráva v procese predaja či kúpy nehnuteľnosti významnú úlohu. Predávajúci či kupujúci ho nemusia oslovovať sami. Pokiaľ spolupracujú s realitnou kanceláriou, malo by byť absolútnou samozrejmosťou, že všetky zmluvy, s ktorými sa klienti stretnú, sú vypracované právnikom.

Každý prípad je individuálny. Sú však náležitosti, ktoré musí každá kúpna zmluva obsahovať. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ukladá povinnosť zakomponovať do zmluvy body, ktoré ak sa tam nevyskytujú, je považovaná za neplatnú. „V zásade by tam malo byť meno, priezvisko a rodné priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vrátane rodného čísla všetkých zmluvných strán. Nesmie chýbať ani dostatočne určitý predmet prevodu, označený najmä podľa výpisu z listu vlastníctva. Vyžadujeme si taktiež predchádzajúci titul nadobudnutia nehnuteľnosti, na základe ktorého vieme opísať jednotlivé potrebné náležitosti podľa spomínaného zákona. V závere musí byť zmluva podpísaná a datovaná, pričom podpis prevodcu musí byť zo zákona notársky overený.“, vysvetľuje advokát Mgr. Ján Kutan, ktorý spolupracuje s realitnou sieťou Directreal.

V realitnom biznise sa často používajú aj ďalšie dokumenty, a to napríklad Zmluva o sprostredkovaní, ktorá upravuje vzťah medzi predávajúcim a realitnou kanceláriou, ktorá ho zastupuje. Ďalšou je Rezervačná zmluva, slúžiaca ako „predchodca“ samotnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu. Pre prenajímaní nehnuteľnosti sú to Nájomné zmluvy. „Veľa klientov vyhľadá právnika až v momente, keď je už neskoro. Vypracujú si zmluvu sami a za nami prídu až v momente, keď nastane problém. Niekedy je potom náročné ho vyriešiť. V neposlednom rade sa tak predražuje konanie, čo je určite v neprospech klienta.

Advokát sa má hľadať ešte pred samotným obchodom, aby to bolo celé riadené. Má na to licenciu a je poistený proti zodpovednosti za škodu a musí si zodpovedať za svoj výstup, teda za zmluvu.“, doplnil

Mgr. Kutan.