Lučenec-HAVAŠKA

Banskobystrický kraj

ID61

Charakteristika územia Lučenec - Havaška

Jedná sa o územie v miestnej časti Lučenec Havaška, ktoré je v zmysle platného územného
rozhodnutia určené ako obytné územie – plochy súborov a skupín bytových domov.

Riešené územie sa nachádza východne na okraji sektoru Lučenec, na plochách, ktoré sú v súčasnosti
využívané ako poľnohospodárska plocha a sú zatrávnené.

Riešené územie je vymedzené cestou do Boľkoviec Osady z južnej strany a susednými pozemkami
z ostatných strán.

Zámerom je vytvorenie obytnej štvrte s umiestnením 5 rodinných domov s rešpektovaním
charakteristického terénu v danej lokalite.

V zmysle regulatívov je zastavanosť pozemku max. 45% z celkovej výmery pozemku. Stavebné čiary
pre objekty rodinných domov sú určené na 7 m od hranice pozemku. Vzdialenosť rodinných domov
od spoločných hraníc pozemkov je min. 2 m pri dodržaní odstupovej vzdialenosti medzi jednotlivými
rodinnými domami 7 m. Parkovanie bude riešené na vlastnom pozemku stavebníkov. Oplotenie
pozemkov situované smerom k ulici bude max. 150 cm vysoké a medzi pozemkami max. 200 cm.

Občianska vybavenosť nie je riešená, počíta sa s využitím existujúcej základnej a vyššej vybavenosti
v rámci mesta.

Výstavba bude riešená v dvoch etapách:

I. Etapa – výstavba prístupovej komunikácie, výstavba a prekládky inžinierskych sietí
II. Etapa – výstavba rodinných domov