Nebytové priestory - administratíva - Predaj - Sociálna budova a vodáreň RD Komárno.

Pozrite si virtuálnu prehliadku!

ID: 466044
Kancelária: Directreal Team
Kategória: Nebytové priestory
Typ: administratíva
Typ obchodu: Predaj
Štát: Slovensko
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Železničná

Directreal Team

Vítame Vás na stránke Directreal Team a zároveň Vás pozývame do našej kancelárie,

kde si Vás so záujmom vypočujeme a vypracujeme Vám odborné a transparentné riešenie pri kúpe,
predaji alebo prenájme Vašej nehnuteľnosti.
Ak potrebujete pomoc pri financovaní, neváhajte nás kontaktovať a požiadať o nezáväznú konzultáciu.
Pomôžeme Vám zrealizovať Vaše sny.
Tešíme sa na spoluprácu.
Emília Federičová

mobil: 0918 338 270

Popis: Prínášame vám informáciu o možnej obchodnej transakcii Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ďalej tiež ako „ZSSK CARGO“) s obchodným majetkom Sociálna budova a vodáreň RD Komárno vrátane jeho vybavenosti formou odpredaja ako nepotrebného nehnuteľného obchodného majetku v stave v akom „stojí a leží“, t.j. bez záruky za vady predávanej veci ako časti obchodného majetku ZSSK CARGO.

Tu si môžete pozrieť pôdorys, prílohy k obchodnej transakcii, virtuálnu prehliadku aj kompletnú fotodokumentáciu:
https://www.directreal.sk/nehnutelnosti/polyfunkcny-objekt-predaj-socialna-budova-a-vodaren-rd-komarno-66044

Minimálna požadovaná peňažná suma:
Minimálna požadovaná peňažná suma (kúpna cena) za odpredávaný majetok bližšie špecifikovaný v prílohách č. 1.1 a č. 1.2 tejto Informácie predstavuje 100.265,41 Eur (slovom: jednostotisíc dvestošesťdesiatpäť eur a 41 centov) bez DPH, t.j. 120.318,49 Eur (slovom: jednostodvadsaťtisíc tristoosemnásť eur a 49 centov) vrátane DPH.

1. Bližšia identifikácia časti obchodného majetku
1.1 nehnuteľnosti – Pozemky a Budovy sú zapísané na liste vlastníctva č. 9850 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Komárno pre katastrálne územie Komárno a sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1.1 (pozemky) a Prílohe č. 1.2 (budovy) tejto Informácie,
1.2 obchodný majetok, ktorý nepodlieha zápisu do katastra nehnuteľností - ZSSK CARGO neeviduje takýto majetok pre časť RD Komárno.
1.3 ostatný majetok (napr. ZHMM) - nie je zahrnutý do obchodného majetku (viď aj bod 10.2).
1.4 obchodný majetok podľa Prílohy č. 1.1 a Prílohy č. 1.2 tejto Informácie ďalej spolu ako „obchodný majetok“.

2. Ťarchy, bremená
2.1 na liste vlastníctva č. 9850 pre k. ú. Komárno nie sú k dátumu spracovania tejto Informácie zapísané žiadne ťarchy týkajúce sa obchodného majetku. List vlastníctva (nie pre právne účely) je bezodplatne k dispozícii na online portáloch katastra nehnuteľností.
2.2 ZSSK CARGO nepreverovala a touto informáciou neposkytuje žiadne informácie o obvode, resp. ochrannom pásme dráhy, ktoré sú definované ust. § 3 a § 5 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Záujemca si aplikáciu tohto zákona na obchodný majetok preverí sám na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť (vrátane problematiky tzv. špeciálneho úradu pre stavebné konania).
2.3 Záujemca je oboznámený, že v blízkosti obchodného majetku je prevádzkovaná železničná dráha (pohyb železničných koľajových vozidiel, opravárenská činnosť, a pod.) a v tejto súvislosti berie na vedomie, že obchodný majetok sa nachádza na mieste so zvýšenou expozíciou najmä hluku a prachu. Záujemca je uzrozumený s tým, že v dôsledku uvedeného nebude oprávnený požadovať vykonanie opatrení na zníženie alebo elimináciu týchto vplyvov od prevádzkovateľa železničnej dráhy. Taktiež je záujemca uzrozumený s tým, že z titulu týchto vplyvov nemá nárok na akúkoľvek zľavu z kúpnej ceny za obchodný majetok.
2.4 záujemca si, bez ohľadu na skutočnosti uvedené v tejto Informácii, sám na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť overí aktuálny stav dostupnými prostriedkami (napr. www.katasterportal.sk), prípadne osobne na príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu.

3. Obchodný majetok na pozemkoch iných vlastníkov
3.1 obchodný majetok ZSSK CARGO podľa Prílohy č. 1.2 je postavený na pozemkoch ZSSK CARGO.
3.2 záujemca si, bez ohľadu na skutočnosti uvedené v tejto Informácii, sám na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť overí aktuálny stav cudzích nehnuteľností podľa bodu 2.3 tejto Informácie.

4. Majetok iných vlastníkov na pozemkoch ZSSK CARGO
4.1 na pozemkoch zahrnutých do obchodného majetku ZSSK CARGO neeviduje prítomnosť majetku iných vlastníkov s výnimkou inžinierskych sietí podľa bodu 7.2 tejto Informácie.
4.2 záujemca si, bez ohľadu na skutočnosti uvedené v tejto Informácii, zdokumentuje majetok iných vlastníkov na pozemkoch obchodného majetku sám na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

5. Prístup k obchodného majetku
5.1 prístup cestným motorovým vozidlom (CMV) k obchodnému majetku je po komunikácii na Železničnej ul. Mesto Komárno na tejto cestnej komunikácii vykonáva bežnú a zimnú údržbu. Mesto Komárno ani iný oslovený subjekt nepotvrdili vlastníctvo / správu tejto cestnej komunikácie. Pozemky pod cestnou komunikáciou sú vo vlastníctve Mesta Komárno a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
5.2 prístup železničným koľajovým vozidlom (ŽKV) k obchodnému majetku – do obchodného majetku nie je zahrnutá železničná infraštruktúra.
5.3 prístup k obchodnému majetku po komunikáciách a železničnej infraštruktúre iných vlastníkov a pozemkoch v majetku iných vlastníkov nie je v súčasnosti zo strany ZSSK CARGO riešený dohodou o užívaní a ani formou vecného bremena.
5.4 právny stav okolitých pozemkov a prístup k obchodnému majetku je vedený na príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu a na katastrálnej mape, kde si ho záujemca, bez ohľadu na skutočnosti uvedené v tejto Informácii, overí sám na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

6. Technický stav obchodného majetku
6.1 technický stav obchodného majetku je primeraný jeho veku, konštrukcia objektov zodpovedá roku ich realizácie (1911-1963). V roku 2012 bola opravená časť strechy nad vodárňou.
6.2 obhliadku obchodného majetku si záujemca dohodne s realitnou kanceláriou Directreal Team a povereným správcom budov - zamestnancom ZSSK CARGO:
6.2.1 kontakt na obhliadku: 0918 338 270, e.federicova@directreal.sk
6.2.2 ZSSK CARGO výslovne upozorňuje záujemcov, že poverení zamestnanci podľa bodu 6.2. nemajú postavenie účastníka právnych vzťahov a ich kompetencie spočívajú len v prezentácii technických záležitostí možnej obchodnej transakcie.
6.3 záujemca si, bez ohľadu na skutočnosti uvedené v tejto Informácii, zdokumentuje technický stav obchodného majetku sám na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť overí, pretože majetok bol určený a používaný na podnikanie a z tohto dôvodu sa predáva bez záruky za vady, t.j. v stave ako stojí a leží a bez vyhlásenia ZSSK CARGO o jeho vlastnostiach. Za týmto účelom ZSSK CARGO umožní záujemcom nerušenú obhliadku tohto obchodného majetku.

7. Inžinierske siete obchodného majetku
7.1 vlastné: prípojky inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, elektrická energia a zemný plyn) nie sú majetkom ZSSK CARGO a nie sú zahrnuté do obchodného majetku. ZSSK CARGO nie je známy ich aktuálny technický stav. Prípojky inžinierskych sietí sú ku dňu spracovania tejto informácie prevádzkované.
7.2 cudzie: na pozemkoch zahrnutých do obchodného majetku sa nachádzajú aj rozvody inžinierskych sietí v majetku / správe iných osôb, a to nasledovne:
7.2.1 na pozemku parc. C-KN č. 7069/8 sa nachádza nadzemné vedenie nízkeho napätia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ZSD).
7.3 záujemca si, bez ohľadu na skutočnosti uvedené v tejto Informácii, zdokumentuje uloženie inžinierskych sietí sám na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

8. Životné prostredie a jeho ochrana
8.1 na nehnuteľnom majetku tvoriacom obchodný majetok nebolo realizované monitorovanie geologických faktorov životného prostredia z dôvodu, že sa na ňom nemanipulovalo látkami škodiacimi vodám.
8.2 záujemca si, bez ohľadu na skutočnosti uvedené v tejto Informácii, zdokumentuje stav životného prostredia obchodného majetku sám na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

9. Technická dokumentácia
9.1 ZSSK CARGO nedisponuje úplnou technickou dokumentáciou o časti obchodného majetku a negarantuje jej aktuálnosť a úplnosť v žiadnom rozsahu.
9.2 do dostupnej technickej dokumentácie je možné nezáväzne nahliadnuť u správcu budov: viď bod 6.2.tejto Informácie.

10. Iné
10.1 vlastnícka hranica obchodného majetku nie je v teréne trvalo vyznačená. Existujúce oplotenie v blízkosti obchodného majetku nie je v ÚE ZSSK CARGO a jeho vlastníka sa nepodarilo ZSSK CARGO zistiť.
10.2 vnútorné vybavenie obchodného majetku – nábytok, ktorý sa v čase inzercie môže nachádzať v obchodnom majetku, nie je predmetom odpredaja a bude pred odovzdaním majetku nadobúdateľovi vyprataný.
10.3 nádrž vody umiestnená v časti obchodného majetku – vo vodárenskej veži, bola podľa písomného vyjadrenia Hasičského a záchranného zboru SR z 09/2019 vyňatá z požiarno-poplachového plánu okresu Komárno ako možný zdroj vody na hasenie požiarov.
10.4 Minimálna kúpna cena je stanovená v súlade so Smernicou pre odpredaj nepotrebného majetku ZSSK CARGO, ktorá bola schválená jediným akcionárom ZSSK CARGO - Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Minimálna kúpna cena je tvorená súčtom i) všeobecnej hodnoty obchodného majetku určenej znaleckým posudkom a ii) nákladov spojených s vyhotovením znaleckého posudku.
10.5 Všeobecná hodnota obchodného majetku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 15/2021 vypracovaným znalcom Ing. Daniel Benčo, odbor Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo 915170, ku dňu 8. apríla 2021.

11. Informácia o právnom režime
11.1 záväzkové vzťahy týkajúce sa možnej obchodnej transakcie titulom hospodárskeho charakteru jej zložiek a určeného účelu (§ 6 Obchodného zákonníka) sa spravujú Obchodným zákonníkom. Preto záujemca, ako možný univerzálny successor, súčasne s písomnou odpoveďou na inzerát predkladanou na tlačive, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tejto Informácie (poskytne realitná kancelária po uskutočnenej obhliadke), vyjadrí súhlas s uvedenou skutočnosťou a s aplikáciou Obchodného zákonníka. Ďalší postup je uvedený v časti B. tejto Informácie.

B
Postup a podmienky účasti na možnej obchodnej transakcii
1.1 nakladanie s obchodným majetkom spoločnosti schvaľujú v zmysle Stanov akciovej spoločnosti ZSSK CARGO orgány spoločnosti. Z uvedeného dôvodu akákoľvek komunikácia zo strany ZSSK CARGO, vrátane akejkoľvek písomnosti, ktorá je podkladom na uzavretie zmluvy, až do vyhotovenia a podpísania návrhu zmluvy oprávnenými osobami právne konať za ZSSK CARGO je právne nezáväzná.
1.2 ZSSK CARGO titulom maximálnej ekonomickej efektívnosti môže obchodnú transakciu pozmeniť, prípadne od nej upustiť bez vzniku akýchkoľvek záväzkov a náhrad. V takomto prípade (upustenie od obchodnej transakcie) ZSSK CARGO vráti prijatú zábezpeku (bez kreditných úrokov) všetkým zúčastneným záujemcom do 10 pracovných dní od kedy bude záujemcovi doručené písomné oznámenie ZSSK CARGO o upustení od obchodnej transakcie.
1.3 hmotné zložky tvoriace obchodný majetok prípadnej obchodnej transakcie sa odpredajú v stave v akom tento obchodný majetok stojí a leží, t.j. bez záruky za vady a bez vyhlásenia ZSSK CARGO o jeho akýchkoľvek vlastnostiach. Obhliadku majetku si záujemca dohodne elektronickou formou na elektronickej adrese kontaktnej osoby uvedenej v časti A., bod 6.2 tejto Informácie. Obhliadky sa môžu zúčastniť aj osoby prizvané záujemcom, avšak výlučne a jedine na náklady a riziko záujemcu, o čom vopred ZSSK CARGO elektronickou formou informuje.
1.4 záujemca vyplní riadne a čitateľne svoju odpoveď na inzerát na tlačive, ktoré tvorí Prílohu č. 2 (poskytne realitná kancelária po uskutočnenej obhliadke) tejto Informácie.
1.5 minimálna požadovaná peňažná suma (kúpna cena) za odpredávaný majetok predstavuje 100.265,41 Eur (slovom: jednostotisíc dvestošesťdesiatpäť eur a 41 centov) bez DPH, t.j. 120.318,49 Eur (slovom: jednostodvadsaťtisíc tristoosemnásť eur a 49 centov) vrátane DPH. Záujemcom navrhovaná kúpna cena uvedená v odpovedi na inzerát musí byť minimálne vo výške minimálnej požadovanej peňažnej sumy za odpredávaný majetok, v opačnom prípade sa na jeho písomnú odpoveď neprihliada.
1.6 záujemca zaplatí zábezpeku vo výške 5.000,- Eur na bankový účet ZSSK CARGO IBAN: SK93 0200 0000 0022 1485 1459, BIC: SUBA SKBX, variabilný symbol 8258832021. K odpovedi na inzerát pripojí záujemca aj doklad o zložení zábezpeky na bankový účet ZSSK CARGO v opačnom prípade sa na jeho písomnú odpoveď neprihliada. ZSSK CARGO vráti zábezpeku v plnej výške (bez kreditných úrokov a akejkoľvek ďalšej kompenzácie) všetkým zúčastneným záujemcom najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, v ktorom sa uskutočnila elektronická aukcia okrem zúčastneného záujemcu s najvyššou peňažnou ponukou.
1.7 záujemca predloží písomnú odpoveď na inzerát na tlačive podľa Prílohy č. 2 tejto Informácie vrátane všetkých príloh uvedených na tlačive osobne do Podateľne ZSSK CARGO, Drieňová 24, Bratislava (od 8.00 hod do 14.00 hod.) alebo poštovou službou doporučene na adresu:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,
Sekcia správy majetku
Drieňová 24
820 09 Bratislava
v lehote: 30.12.2021 a obálku označí „Odpoveď na inzerát S53 – Budova Komárno“. Všetky výdavky súvisiace s predložením písomnej odpovede na inzerát znáša záujemca na vlastné náklady.
1.8 V prípade, ak bude ZSSK CARGO doručená aspoň jedna písomná odpoveď na inzerát spĺňajúca požadované podmienky, ZSSK CARGO bude pokračovať v možnej obchodnej transakcii formou elektronickej predajnej aukcie, o čom budú všetci zúčastnení záujemcovia informovaní elektronickou formou na e-mail adresu, ktorú uviedli v odpovedi na inzerát ako svoju kontaktnú elektronickú adresu (e-mail).
1.9 V prípade ak oprávnené orgány spoločnosti nerozhodnú o realizácii obchodnej transakcie v lehote do 120 kalendárnych dní (vrátane) od ukončenia elektronickej predajnej aukcie, bude záujemcovi s najvyššou peňažnou ponukou zábezpeka v plnej výške (bez kreditných úrokov a akejkoľvek ďalšej kompenzácie) vrátená do 10 pracovných dní po uplynutí tejto lehoty, pokiaľ sa ZSSK CARGO a záujemca nedohodnú vopred preukázateľne písomne inak.
1.10 zábezpeka prepadá v prospech ZSSK CARGO titulom kompenzácie za zmarenie možnej obchodnej transakcie a nákladov s ňou spojených v prípade, ak záujemca nepristúpi z akýchkoľvek dôvodov k uzavretiu zmluvy alebo neuhradí kúpnu cenu alebo poruší Dohodu o spôsobe použitia zábezpeky a o právnom režime predzmluvných a zmluvných vzťahov.
1.11 ostatné podmienky týkajúce sa použitia zábezpeky sú obsahom Dohody o spôsobe použitia zábezpeky a o právnom režime predzmluvných a zmluvných vzťahov, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Informácie.
1.12 po oboznámení sa s najvyššou peňažnou sumou oprávnenými orgánmi spoločnosti v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti ZSSK CARGO bude, v prípade súhlasu orgánov spoločnosti s najvyššou peňažnou ponukou za obchodný majetok, zaslaný záujemcovi elektronicky na jeho kontaktnú e-mail adresu návrh kúpnej zmluvy. Lehota na odpoveď je 15 pracovných dní od dátumu odoslania podkladov od ZSSK CARGO na elektronickú adresu záujemcu.
1.13 písomné vyhotovenie návrhu zmluvy formou výtlačkov výpočtovej techniky, vypracované v súlade s internými pravidlami ZSSK CARGO, bude záujemcovi zaslané prostredníctvom poštového podniku poštovou službou doporučene a s akceptačnou lehotou 20 pracovných dní od doručenia. Po tejto lehote nie je ZSSK CARGO návrhom viazané, ak sa ZSSK CARGO a záujemca nedohodnú vopred preukázateľne písomne inak.
1.14 ZSSK CARGO upozorňuje záujemcov, že v prípade, ak kúpna cena za obchodný majetok presiahne sumu 100.000,- Eur vrátane DPH, záujemca bude povinný predložiť ZSSK CARGO fotokópiu dokladu o zápise záujemcu v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všetky náklady spojené s registráciou a vydaním dokladu znáša v celej výške záujemca.

Prílohy Informácie:
č. 1 súpis obchodného majetku
č. 2 vzor odpovede na inzerát
č. 3 vzor Dohody o spôsobe použitia zábezpeky a o právnom režime predzmluvných a zmluvných vzťahov
Informácia je spracovaná k dátumu 3. august 2021

Provízia realitnej kancelárie nie je zahrnutá v požadovanej sume.Zariadenie: Bez zariadenia
Pozemok: Rovinatý
Výmera pozemku: 703
Celková úžitková plocha administratívy: 604
Príjazdová cesta: Asfalt
Inžinierske siete: Elektrina, Plyn, Kanalizácia, Mestská voda
Kúrenie: Plynové, Ústredné
Forma vlastníctva: Firemné
 • Obhliadka nehnuteľnosti
 • Fotodokumentácia nehnuteľnosti
 • Poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľnosti
 • Kontrola Listu vlastníctva
 • Vypracovanie cenovej mapy
 • Označenie nehnuteľnosti reklamným bannerom
 • Prezentovanie na stránke www.directreal.sk
 • Prezentácia nehnuteľnosti na vybraných realitných serveroch
 • Pravidelné informovanie o stave, záujme o nehnuteľnosť
 • Relokačné služby
 • Zabezpečenie právneho poradenstva
 • Hypotekárne poradenstvo
 • Vypracovanie rezervačnej zmluvy
 • Vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
 • Vypracovanie návrhu na vklad
 • Úhrada základného poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností
 • Úhrada poplatkov za overenie podpisov predávajúcich na prevodových zmluvách určených výlučne na úradne účely
 • Poskytnutie priestorov na podpis zmluvy
 • Vypracovanie preberacieho protokolu
 • Stratégia predaja a analýza trhu s nehnuteľnosťami
 • Ochrana klienta pred neserióznosťou
 • Možnosť obhliadok aj cez víkend
 • Overenie bonity kupujúceho
 • Vyzdvihnutie aktuálneho LV a katastrálnej mapy z Katastra nehnuteľností
 • Vyzdvihnutie vyhlásenia správcu – v prípade bytu
 • Manuál prehlasovania energií
 • Inzercia vo vybraných tlačených médiách
 • Týždenný report o stave záujmu o nehnuteľnosť
 • Balíček všetkých potrebných formulárov

cena na požiadanie
emilia-federicova