Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre sieť realitných kancelárií systému Direct Real (ďalej len „VOP“)

I.Všeobecné ustanovenia


VOP systému realitného obchodovania Direct Real sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmluvných vzťahov uzavretých v sieti realitných kancelárií systému Direct Real (ďalej len „RK Direct Real“), vrátane zmluvných vzťahov s klientmi RK Direct Real a tretími osobami. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba (fyzické alebo právnické osoby), ktorej RK Direct Real poskytuje sprostredkovanie predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľností (realitnú činnosť) na základe uzavretej písomnej zmluvy o sprostredkovaní (ďalej len „klient“). Záujemcom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba (fyzické alebo právnické osoby), ktorej RK Direct Real poskytuje sprostredkovanie predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľností (realitnú činnosť) na základe uzavretej písomnej rezervačnej zmluvy (ďalej len „záujemca“).


VOP zahŕňajú úpravu vzájomných vzťahov medzi subjektmi pôsobiacimi v rámci systému realitného obchodovania Direct Real a vzťahov medzi týmito subjektmi a tretími osobami, s ktorými prichádzajú do styku pri svojej činnosti (najmä klienti, záujemcovia, orgány verejnej správy, poskytovatelia úverov, družstvá a spoločenstvá vlastníkov, iné osoby vykonávajúce realitnú činnosť, atp.), ponúkané realitné služby RK Direct Real a pravidlá prevádzky RK Direct Real pri sprostredkovaní predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).


II.RK Direct Real – organizačná štruktúra


RK Direct Real organizačne zabezpečuje svoju činnosť nasledovne :


Spoločnosť Mc. Farlow Group spol. s r.o., so sídlom Žitná 1, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 722 472, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43980/B (ďalej len „franšízor“), je majiteľom ochrannej známky, obchodnej značky a loga Direct Real, autorom systému realitného obchodovania Direct Real a majiteľom a výhradným poskytovateľom franšízovej licencie na využívanie systému realitného obchodovania Direct Real. Franšízor zároveň zabezpečuje materiálno-personálne zázemie a podporu RK Direct Real, školenia a vzdelávanie subjektov pôsobiacich v rámci systému realitného obchodovania Direct Real a vytvára pravidlá prevádzky RK Direct Real a interné predpisy (príručky, smernice, nariadenia, manuály, metodické pokyny a postupy a ďalšie interné pravidlá), vrátane VOP.


RK Direct Real tvoria samostatne podnikajúce realitné kancelárie (ide o samostatné právne subjekty – fyzické alebo právnické osoby) zapojené do systému realitného obchodovania Direct Real na základe franšízových (licenčných) zmlúv uzatvorených s franšízorom, ktorých hlavným predmetom činnosti je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť). RK Direct Real prezentujú svoje podnikanie a vystupujú navonok pod obchodnou značkou „Direct Real“ a v súlade s koncepciou systému Direct Real, pričom používajú výlučne svoje obchodné označenie v systéme Direct Real, a to Direct Real s rozlišovacím dodatkom.


Obchodný zástupca je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je administratívne začlenená pod určitú konkrétnu RK Direct Real (ďalej len „obchodný zástupca“). Vykonávanie činnosti obchodného zástupcu sa uskutočňuje na základe zmluvy o obchodnom zastúpení uzatvorenej s RK Direct Real a franšízorom. Obchodný zástupca používa výlučne obchodné označenie RK Direct Real v systéme Direct Real, a to Direct Real s rozlišovacím dodatkom. Obchodný zástupca vykonáva svoju činnosť pre RK Direct Real ako nezávislý podnikateľ na základe živnostenského oprávnenia.


Tipér je fyzická osoba, ktorá je administratívne začlenená pod určitú konkrétnu RK Direct Real. Vykonávanie činnosti tipéra sa uskutočňuje na základe tipérskej zmluvy uzatvorenej s RK Direct Real (ďalej len „tipér“).


III.Služby ponúkané RK Direct Real


RK Direct Real poskytuje na základe dohody s klientom najmä nasledovné služby :


aktívne vyhľadávanie, oslovovanie a kontaktovanie nových klientov a záujemcov o uzatváranie zmlúv o sprostredkovaní predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľností a/alebo rezervačných zmlúv;
dojednávanie, uzatváranie a podpisovanie zmlúv o sprostredkovaní predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľností a/alebo rezervačných zmlúv s novými klientmi a záujemcami;
vykonanie obhliadok nehnuteľnosti;
fotodokumentáciu nehnuteľnosti;
poradenstvo pri predaji/prenájme/kúpe nehnuteľnosti;
inzerciu nehnuteľnosti v elektronických médiách;
zabezpečenie vypracovania návrhu zmluvy o sprostredkovaní predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľností a/alebo rezervačnej zmluvy a/alebo kúpnej zmluvy/zmluvy o prevode vlastníctva bytu a/alebo zmluvy o budúcej zmluve alebo zmluvy o prevode členských práv a povinností alebo inej obdobnej zmluvy (ďalej len „sprostredkúvaná zmluva“) alebo zmluvy o nájme/podnájme súvisiacej s obchodným prípadom a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, vrátane poskytnutia a zabezpečenia priestorov na ich podpis;
úhrada základného správneho poplatku vo výške 66,00 EUR za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností;
prevzatie preddavku na kúpnu cenu/nájom nehnuteľnosti v hotovosti od klienta a/alebo záujemcu v zmysle zmluvy o sprostredkovaní predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľnosti a/alebo rezervačnej zmluvy a/alebo sprostredkúvanej zmluvy alebo zmluvy o nájme/podnájme, a to výlučne v mene a na účet RK Direct Real.


RK Direct Real poskytuje na základe dohody s klientom v prípade uzavretia exkluzívnej zmluvy o sprostredkovaní predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľnosti aj nasledovné služby :


prípravu stratégie predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľnosti;
zabezpečenie právneho servisu a poradenstva pre klienta v súvislosti s uzatváranými zmluvami;
pomoc pri vybavovaní hypotekárneho financovania obchodného prípadu;
a ďalšie služby v zmysle uzatvorenej exkluzívnej zmluvy o sprostredkovaní predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľností.
  1. Odmena za služby uvedené v ods. 1. a 2. tohto článku je zahrnutá v provízii dohodnutej s klientom v zmluve o sprostredkovaní predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľnosti. Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie v zmysle ods. 1 písm. g) tohto článku, ktorých vyhotovenie si na základe vlastnej žiadosti a voľby zabezpečuje individuálne klient, znáša výlučne klient, pričom táto skutočnosť nemá vplyv na výšku pôvodne dohodnutej provízie RK Direct Real.
  2. RK Direct Real môže poskytnúť na žiadosť a účet klienta a/alebo záujemcu aj nasledovné služby :
získavanie a vyžiadanie si potrebných informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s konkrétnym obchodným prípadom ohľadne nehnuteľnosti, od príslušných štátnych orgánov a úradov Slovenskej republiky, prípadne iných orgánov či organizácií a iných tretích osôb (výpisov z katastrálnej mapy, geometrických plánov, rôznych potvrdení, územno-plánovacej a inej príslušnej dokumentácie, atp.), a to aj na základe klientom a/alebo záujemcom udeleného plnomocenstva;

zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku na nehnuteľnosť a/alebo energetického certifikátu na nehnuteľnosť.


IV.Zmluva o sprostredkovaní predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľnosti


RK Direct Real vykonáva sprostredkovanie predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľností (realitnú činnosť) pre potenciálneho klienta na základe exkluzívnej alebo neexkluzívnej zmluvy o sprostredkovaní predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľnosti uzatvorenej v písomnej forme v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. alebo Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva o sprostredkovaní“). RK Direct Real predkladá potenciálnym klientom štandardizovaný typový návrh zmluvy o sprostredkovaní, ktorej ustanovenia možno meniť len na základe dohody jej zmluvných strán.
  1. Predmetom zmluvy o sprostredkovaní je odplatné sprostredkovanie predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľnosti, t.j. zmluvou o sprostredkovaní sa RK Direct Real zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal klient príležitosť uzavrieť sprostredkúvanú zmluvu so záujemcom, a klient sa zaväzuje zaplatiť RK Direct Real dohodnutú odplatu (províziu). Výška provízie RK Direct Real je individuálne dohodnutá v zmluve o sprostredkovaní, a to v závislosti od ceny nehnuteľnosti, miesta, času a ďalších osobitostí jednotlivého obchodného prípadu. Províziu klient uhrádza príslušnej RK Direct Real na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej výlučne príslušnou RK Direct Real (pre účely vystavenia faktúry sa za RK Direct Real nepovažuje obchodný zástupca a ani tipér).
  2. V prípade, ak RK Direct Real a klient uzatvorili exkluzívnu zmluvu o sprostredkovaní, je RK Direct Real oprávnená inzerovať predmetnú nehnuteľnosť hlavne na portály www.directreal.sk a/alebo na portáloch subjektov spolupracujúcich s franšízorom za účelom inzercie nehnuteľností z elektronického informačného systému a databázy Direct Real (zoznam týchto spolupracujúcich subjektov je dostupný na portály www.directreal.sk) a tiež na inom portály, avšak výlučne s označením „exkluzívne v RK Direct Real“, tak klient počas doby trvania takejto zmluvy nie je oprávnený sám alebo prostredníctvom tretej osoby bez sprostredkovateľskej činnosti a vedomia RK Direct Real vyvíjať žiadnu činnosť smerujúcu k predaju/prenájmu/kúpe predmetnej nehnuteľnosti a ani predať/prenajať/kúpiť predmetnú nehnuteľnosť.
V.Rezervačná zmluva


V prípade, ak záujemca prejaví vážny záujem o predaj/kúpu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania v zmysle zmluvy o sprostredkovaní, ako aj o rezerváciu takejto nehnuteľnosti, uzatvorí s RK Direct Real a klientom rezervačnú zmluvu. Rezervačná zmluva sa uzatvára v písomnej forme podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „rezervačná zmluva“). RK Direct Real predkladá potenciálnym klientom a záujemcom štandardizovaný typový návrh rezervačnej zmluvy, ktorej ustanovenia možno meniť len na základe dohody jej zmluvných strán.


Predmetom rezervačnej zmluvy je odplatná rezervácia nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania v zmysle zmluvy o sprostredkovaní, na dohodnutú dobu, za účelom budúceho prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, ktorý má byť realizovaný uzavretím sprostredkúvanej zmluvy, ako aj záväzok klienta a záujemcu uzatvoriť sprostredkúvanú zmluvu, pričom ako prejav vážneho záujmu sa záujemca zaväzuje zaplatiť RK Direct Real dohodnutú odplatu (rezervačný poplatok). Rezervačný poplatok slúži na rezervovanie nehnuteľnosti u/pre klienta a jeho výška je individuálne dohodnutá v rezervačnej zmluve.


VI.Sprostredkúvaná zmluva a zmluva o nájme/podnájme


Obchodný prípad sa považuje za ukončený dňom podpisu sprostredkúvanej zmluvy alebo zmluvy o nájme/podnájme. Za účelom ukončenia obchodného prípadu sú klient a záujemca povinní na požiadanie RK Direct Real predložiť všetky potrebné doklady a dokumentáciu týkajúcu sa a/alebo súvisiacu s obchodným prípadom a poskytnúť RK Direct Real všetku potrebnú súčinnosť.


RK Direct Real je oprávnená pri výkone sprostredkovania predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľností (realitnej činnosti) vyžiadať si od klienta najmä nasledovné doklady:


pri predaji/prenájme/kúpe bytu: aktuálny list vlastníctva, zmluvu o predchádzajúcom prevode vlastníctva bytu do vlastníctva klienta, stavebný pôdorys bytu (stavebný nákres), vyhlásenie správcu, resp. predsedu spoločenstva vlastníkov preukazujúce skutočnosť, že klient nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv;
pri predaji/prenájme/kúpe rodinného domu alebo inej stavby: aktuálny list vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy a/alebo geometrický plán, stavebný pôdorys podlaží rodinného domu alebo inej stavby (stavebný nákres), energetický certifikát;
pri predaji/prenájme/kúpe pozemku: aktuálny list vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy a/alebo geometrický plán (snímka z pozemkovej mapy).


VII.Odborná starostlivosť


RK Direct Real vykonáva pre klienta a záujemcu sprostredkovanie predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľností (realitnú činnosť) s odbornou starostlivosťou, ktorú od nej možno objektívne vyžadovať.


RK Direct Real v rámci odbornej starostlivosti preverí existenciu vlastníckeho práva potenciálneho klienta k nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom sprostredkovania v zmysle zmluvy o sprostredkovaní, a to z príslušného aktuálneho listu vlastníctva. Trvanie tohto vlastníckeho práva RK Direct Real opätovne preverí tak pri podpise rezervačnej zmluvy, ako aj pri podpise sprostredkúvanej zmluvy alebo zmluvy o nájme/podnájme.


RK Direct Real v rámci odbornej starostlivosti preverí tiež existenciu prípadných tiarch (záložných práv a vecných bremien) viaznucich na nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom sprostredkovania v zmysle zmluvy o sprostredkovaní, a to z príslušného aktuálneho listu vlastníctva. Existenciu takýchto tiarch RK Direct Real opätovne preverí tak pri podpise rezervačnej zmluvy, ako aj pri podpise sprostredkúvanej zmluvy alebo zmluvy o nájme/podnájme. RK Direct Real oboznámi záujemcu s existenciou takýchto tiarch, a to bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvie.


VIII.Zodpovednosť
RK Direct Real nezodpovedá a neručí za záväzky a vyhlásenia klienta a záujemcu z uzavretých zmluvných vzťahov.


Klient, resp. záujemca je oprávnený uplatniť svoje výhrady, nespokojnosť, pochybnosti alebo iné pripomienky k činnosti a postupu RK Direct Real v príslušnej RK Direct Real alebo prostredníctvom elektronického formulára. Formulár Reklamačného protokolu, ako aj Reklamačný poriadok sú v elektronickej podobe dostupné na portály www.directreal.sk.


IX. Záverečné ustanovenia


Všetky vzájomné spory vyplývajúce alebo vzniknuté zo zmluvného vzťahu medzi subjektmi pôsobiacimi v rámci systému realitného obchodovania Direct Real a klientom/klientmi, resp. záujemcom/záujemcami sa budú prioritne riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou. Na rozhodovanie prípadných súdnych sporov je vždy príslušný súd v Slovenskej republike.


VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 19.03. 2018.


Táto webstránka využíva súbory cookies pre vylepšovanie užívateľského rozhrania. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s ich používaním